قبلا ما EVE-NG را برای دانلود قرار داده بودیم ولی امروز پک کاملی از تمام ایمیج های این شبیه ساز برای شما قرار داده ایم که می توانید هر کدام را که نیاز دارید دانلود و به راحتی به EVE-ng خود اضافه کنید، حدودا 213 گیگ فایل در این پکیج جمع آوری شده است که برای دانلود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

Download EVE-NG Image Full Pack

 

حتما دو فایل راهنمای Correct instruction how to create IOU Lic.docx و EVE_image_login_credentials.csv را دانلود و بررسی کنید.

 

Name Size
c1710-bk9no3r2sy-mz.124-23.image 35.8 MB
c3725-adventerprisek9-mz.124-15.T14.image 93.33 MB
c7200-adventerprisek9-mz.152-4.M11.image 122.54 MB
c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S7.image 89.26 MB
i86bi_linux_l2-adventerprisek9-ms.SSA.high_iron_20180510.bin 120.38 MB
i86bi_linux_l2-advipservicesk9-ms.high_iron_20170202.bin 100.22 MB
i86bi_linux_l2-ipbasek9-ms.high_iron_aug9_2017b.bin 100.78 MB
i86bi_linux-adventerprisek9-ms.156-3.M3a.bin 175.32 MB
i86bi_LinuxL2-AdvEnterpriseK9-M_152_May_2018.bin 120.38 MB
i86bi_LinuxL3-AdvEnterpriseK9-M2_157_3_May_2018.bin 176.2 MB
L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin 105.84 MB
L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-IRON-20151103.bin 108.28 MB
L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-M5.3.bin 126.21 MB
L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-S7.bin 98.3 MB
L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T.bin 151.97 MB
a10-vThunder_410_P3.tar.gz 1.7 GB
alteon-va-30.5.0.0.tar.gz 631.5 MB
apicem-1.4.3.1009.tar.gz 3.5 GB
aruba-VMC_8.1.0.3.tar.gz 135.34 MB
aruba-VMC_8.3.0.3.tar.gz 153.9 MB
asa-802-k8.tar.gz 55.89 MB
asa-842-k8.tar.gz 69.59 MB
asa-915-16-k8-CL-L.tar.gz 148.71 MB
asav-971-001.tar.gz 265.63 MB
asav-992-100.tar.gz 305.97 MB
asav-9101-100.tar.gz 198.6 MB
barracuda-CC-mgmnt-NG-VC610.tar.gz 1.9 GB
barracuda-NGFW.tar.gz 1.7 GB
brocadevadx-03.1.01.tar.gz 1.1 GB
cda-1.0.0.011.tar.gz 821.58 MB
cips-7.1-11E4-S926.tar.gz 204.93 MB
clearpass-6.4.0.66263.tar.gz 5.1 GB
coeus-10-1-2-050-S000V.tar.gz 1.8 GB
coeus-10-1-3-039-S000V.tar.gz 1.8 GB
cpsg-R77.30.tar.gz 2.9 GB
cpsg-R80-10-T497.tar.gz 3.9 GB
cpsg-R80-20M1_T14.tar.gz 3.9 GB
csr1000vng-universalk9.16.03.07.Denali.tar.gz 1019.73 MB
csr1000vng-universalk9.16.06.04.Everest.tar.gz 1.2 GB
csr1000vng-universalk9.16.06.05.Everest.tar.gz 1.2 GB
csr1000vng-universalk9.16.09.01.Fuji.tar.gz 830.94 MB
csr1000v-universalk9.03.16.08.S.155-3.S8.tar.gz 898.26 MB
csr1000v-universalk9.03.17.04.S.156-1.S4.tar.gz 1.2 GB
cucm-11.5.1.tar.gz 9.1 GB
cumulus-vx-3.6.1.tar.gz 438.28 MB
cyberoam-FW.tar.gz 150.92 MB
dcnm-va.11.1.1.tar.gz 3.9 GB
esxi-Vsphere-6.5.tar.gz 323.34 MB
esxi-vSphere-6.5u.tar.gz 511.91 MB
extremexos-21.1.1.4.tar.gz 106.44 MB
firepower6-FMC-6.2.3-83.tar.gz 2 GB
firepower6-FMC-6.3.0-83.tar.gz 1.9 GB
firepower6-FTD-6.2.3-83.tar.gz 1 GB
firepower6-FTD-6.3.0-83.tar.gz 987.69 MB
firepower6-NGIPS-6.2.3-83.tar.gz 783.21 MB
firepower6-NGIPS-6.3.0-83.tar.gz 809.28 MB
fortinet-FAZ-v5.4-build0753.tar.gz 52.11 MB
fortinet-FGT-v6.0-build163.tar.gz 48.29 MB
fortinet-FMG-v5.4-build1151.tar.gz 82.19 MB
fortinet-mail-v53-build0593.tar.gz 73.53 MB
hpvsr-7.10.R0204P01.tar.gz 210.75 MB
huaweiusg6kv-5.1.6.tar.gz 226.74 MB
infoblox-8.1.2.tar.gz 973.1 MB
infoblox-8.2.4.tar.gz 998.65 MB
jspace-16.1R1.7.tar.gz 1.6 GB
junipervrr-17.2R1.13.tar.gz 2.2 GB
linux-kali-2018.1-amd64.tar.gz 3.8 GB
linux-mint-18.3-cinnamon-64bit.tar.gz 2.1 GB
linux-netem.tar.gz 22 MB
linux-slax-64bit-9.3.0.tar.gz 256.25 MB
linux-tinycore-6.4.tar.gz 81.65 MB
linux-ubuntu-desktop-16.04.4.tar.gz 1.7 GB
linux-ubuntu-desktop-17.10.1.tar.gz 1.8 GB
linux-ubuntu-srv-16.04.4-webmin.tar.gz 606.33 MB
linux-vRIN-0.9.2.tar.gz 296.81 MB
mikrotik-6.30.2.tar.gz 18.67 MB
mikrotik-6.41.2.tar.gz 43.24 MB
mikrotik-6.42.9.tar.gz 43.41 MB
nsvpx-12.0.53.13.tar.gz 382.82 MB
nxosv9k-7.0.3.I7.4.tar.gz 921.07 MB
nxosv9k-9.2.1.tar.gz 1.2 GB
nxosv9k-9.2.2.tar.gz 1.2 GB
olive-12.3R8.7.tar.gz 3.1 GB
ostinato-drone-8.0.tar.gz 40.28 MB
osx-sierra_mac_mini.tar.gz 7 GB
paloalto-8.0.0.tar.gz 1.8 GB
paloalto-8.0.5.tar.gz 2.2 GB
paloalto-8.1.0.tar.gz 2.1 GB
paloalto-panorama-8.1.2.tar.gz 2.8 GB
paloalto-wanos-3.0.4-mc.tar.gz 132.47 MB
pfsense-pfs-2.3.5.tar.gz 361.51 MB
pfsense-pfs-2.3.tar.gz 186.5 MB
phoebe-9-7-1-066-C000V.tar.gz 1.6 GB
phoebe-10-0-1-087-C000V.tar.gz 1.4 GB
phoebe-11-1-0-131-C000V.tar.gz 1.6 GB
prime-APL-3.2.0.0.258-1-K9.tar.gz 3.5 GB
prime-APL-3.3.0.0.342-1-K9.tar.gz 3.3 GB
pulse-PSA-V-DTE-PCS-63965.2-VT.tar.gz 3 GB
pulse-VA-DTE-SA-59199-VT.tar.gz 3 GB
riverbed-VCX-9-6-0a-n6.tar.gz 790.3 MB
riverbed-vRiverbed-9.2.0-n8.tar.gz 724.29 MB
sonicwall-11.3.0-319.tar.gz 1.4 GB
sterra-csp-vpn-gate-3.1.tar.gz 150.96 MB
sterra-gate-4.1.tar.gz 175.07 MB
timos-13.0.R1.tar.gz 333.73 MB
timos-15.0.R3.tar.gz 231.21 MB
timoscpm-15.0.R3.tar.gz 231.21 MB
timosiom-15.0.R3.tar.gz 231.21 MB
titanium-7.3.0.D1.1.tar.gz 166.09 MB
vcenter-6.5.0-2.tar.gz 2.3 GB
vcenter-6.7.0.tar.gz 2.3 GB
veos-4.18.1F.tar.gz 593.92 MB
veos-4.20.1F.tar.gz 633.51 MB
veos-4.20.10M.tar.gz 316.63 MB
veos-4.21.1.1F.tar.gz 343.05 MB
vios-adventerprisek9-m.SPA.156-1.T.tar.gz 47.83 MB
vios-adventerprisek9-m-15.4-1.3.0-181.tar.gz 44.6 MB
vios-adventerprisek9-m-15.5.3M.tar.gz 47.85 MB
vios-adventerprisek9-m-15.6.2T.tar.gz 48.02 MB
viosl2-adventerprisek9-m.cml.SSA.high_iron_20180510.tar.gz 39.21 MB
viosl2-adventerprisek9-m-15.2.4055.tar.gz 35.85 MB
viosl2-adventerprisek9-m-15.2-2017032.tar.gz 38.84 MB
vmx-14.1R1.10-domestic.tar.gz 508.02 MB
vmx-14.1R4.8-domestic.tar.gz 379.07 MB
vmxvcp-16.2R1.6-domestic-VCP.tar.gz 1 GB
vmxvcp-17.2R1.13-domestic-VCP.tar.gz 927.43 MB
vmxvcp-17.3R1.10-SR-VCP.tar.gz 992.1 MB
vmxvcp-17.4R1.16-VCP.tar.gz 1.1 GB
vmxvcp-18.1R3.3-VCP.tar.gz 879.51 MB
vmxvcp-18.2R1.9-VCP.tar.gz 1010.05 MB
vmxvfp-16.2R1.6-domestic-VFP.tar.gz 99.01 MB
vmxvfp-17.2R1.13-domestic-VFP.tar.gz 99.73 MB
vmxvfp-17.3R1.10-SR-VFP.tar.gz 104.47 MB
vmxvfp-17.4R1.16-VFP.tar.gz 104.63 MB
vmxvfp-18.2R1.9-vFPC.tar.gz 88.27 MB
vnam-6-2-1.tar.gz 385.79 MB
vqfxpfe-10k-15.1X53-D63.tar.gz 546.3 MB
vqfxpfe-10K-F-17.4R1.16.tar.gz 1010.19 MB
vqfxpfe-10K-F-18.4R1.9.tar.gz 1010.18 MB
vqfxre-10k-15.1X53-D63.tar.gz 343.06 MB
vqfxre-10K-F-17.4R1.16.tar.gz 419.58 MB
vqfxre-10K-F-18.4R1.9.tar.gz 444.99 MB
vsrx-12.1X47-D20.7-domestic.tar.gz 233.93 MB
vsrxng-15.1X49-D40.6.tar.gz 2.3 GB
vsrxng-15.1X49-D90.7.tar.gz 2.4 GB
vsrxng-15.1X49-D100.6.tar.gz 2.5 GB
vsrxng-17.3R1.10.tar.gz 2.9 GB
vsrxng-17.4R1.16.tar.gz 3.8 GB
vsrxng-18.1R1.9.tar.gz 4.1 GB
vsrxng-18.4R1.8.tar.gz 4.4 GB
vwaas-200-6.2.3b.tar.gz 973.94 MB
vwaas-vCM-100N-6.2.3c-b-63.tar.gz 952.08 MB
vwlc-8.0.152.tar.gz 356.45 MB
vwlc-8.3.141.tar.gz 610.52 MB
vwlc-8.7.102.tar.gz 571.58 MB
vyos-1.1.8-amd64.tar.gz 220.06 MB
win-7-x86-IPCC.tar.gz 4.1 GB
win-8.1-x64-ENT.tar.gz 4.2 GB
win-10-x64-VL19.tar.gz 6.7 GB
winserver-S2008-R2-x64.tar.gz 3.7 GB
winserver-S2012-R2-x64.tar.gz 4.4 GB
winserver-S2016-R2-x64.tar.gz 5.2 GB
winserver-S2019-VL-x64.tar.gz 5.2 GB
xrv9k-fullk9-6.1.2.tar.gz 2.7 GB
xrv9k-fullk9-6.3.2.tar.gz 1.1 GB
xrv9k-fullk9-6.3.3.tar.gz 2.4 GB
xrv9k-fullk9-6.4.1.tar.gz 1.2 GB
xrv9k-fullk9-6.5.1.tar.gz 2.5 GB
xrv-k9-5.3.1.tar.gz 270.87 MB
xrv-k9-5.3.2.tar.gz 337.53 MB
xrv-k9-6.1.2.tar.gz 389.19 MB
xrv-k9-6.1.3.tar.gz 404.68 MB
Correct instruction how to create IOU Lic.docx 15.07 KB
EVE_image_login_credentials.csv 4.51 KB