مجازی سازینرم افزار های شبکه

دانلود رایگان پک بزرگ ایمیج های EVE-NG Full Image

EVE-NG Full Image – قبلا ما EVE-NG را برای دانلود قرار داده بودیم ولی امروز پک کاملی از تمام ایمیج های این شبیه ساز برای شما قرار داده ایم که می توانید هر کدام را که نیاز دارید دانلود و به راحتی به EVE-ng خود اضافه کنید، حدودا 213 گیگ فایل در این پکیج جمع آوری شده است که برای دانلود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

Download EVE-NG Full Image Pack

 

حتما دو فایل راهنمای Correct instruction how to create IOU Lic.docx و EVE_image_login_credentials.csv را دانلود و بررسی کنید.

 

Name Size
c1710-bk9no3r2sy-mz.124-23.image 35.8 MB
c3725-adventerprisek9-mz.124-15.T14.image 93.33 MB
c7200-adventerprisek9-mz.152-4.M11.image 122.54 MB
c7200-adventerprisek9-mz.152-4.S7.image 89.26 MB
i86bi_linux_l2-adventerprisek9-ms.SSA.high_iron_20180510.bin 120.38 MB
i86bi_linux_l2-advipservicesk9-ms.high_iron_20170202.bin 100.22 MB
i86bi_linux_l2-ipbasek9-ms.high_iron_aug9_2017b.bin 100.78 MB
i86bi_linux-adventerprisek9-ms.156-3.M3a.bin 175.32 MB
i86bi_LinuxL2-AdvEnterpriseK9-M_152_May_2018.bin 120.38 MB
i86bi_LinuxL3-AdvEnterpriseK9-M2_157_3_May_2018.bin 176.2 MB
L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-20150703.bin 105.84 MB
L2-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-IRON-20151103.bin 108.28 MB
L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-M5.3.bin 126.21 MB
L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.2-S7.bin 98.3 MB
L3-ADVENTERPRISEK9-M-15.4-2T.bin 151.97 MB
a10-vThunder_410_P3.tar.gz 1.7 GB
alteon-va-30.5.0.0.tar.gz 631.5 MB
apicem-1.4.3.1009.tar.gz 3.5 GB
aruba-VMC_8.1.0.3.tar.gz 135.34 MB
aruba-VMC_8.3.0.3.tar.gz 153.9 MB
asa-802-k8.tar.gz 55.89 MB
asa-842-k8.tar.gz 69.59 MB
asa-915-16-k8-CL-L.tar.gz 148.71 MB
asav-971-001.tar.gz 265.63 MB
asav-992-100.tar.gz 305.97 MB
asav-9101-100.tar.gz 198.6 MB
barracuda-CC-mgmnt-NG-VC610.tar.gz 1.9 GB
barracuda-NGFW.tar.gz 1.7 GB
brocadevadx-03.1.01.tar.gz 1.1 GB
cda-1.0.0.011.tar.gz 821.58 MB
cips-7.1-11E4-S926.tar.gz 204.93 MB
clearpass-6.4.0.66263.tar.gz 5.1 GB
coeus-10-1-2-050-S000V.tar.gz 1.8 GB
coeus-10-1-3-039-S000V.tar.gz 1.8 GB
cpsg-R77.30.tar.gz 2.9 GB
cpsg-R80-10-T497.tar.gz 3.9 GB
cpsg-R80-20M1_T14.tar.gz 3.9 GB
csr1000vng-universalk9.16.03.07.Denali.tar.gz 1019.73 MB
csr1000vng-universalk9.16.06.04.Everest.tar.gz 1.2 GB
csr1000vng-universalk9.16.06.05.Everest.tar.gz 1.2 GB
csr1000vng-universalk9.16.09.01.Fuji.tar.gz 830.94 MB
csr1000v-universalk9.03.16.08.S.155-3.S8.tar.gz 898.26 MB
csr1000v-universalk9.03.17.04.S.156-1.S4.tar.gz 1.2 GB
cucm-11.5.1.tar.gz 9.1 GB
cumulus-vx-3.6.1.tar.gz 438.28 MB
cyberoam-FW.tar.gz 150.92 MB
dcnm-va.11.1.1.tar.gz 3.9 GB
esxi-Vsphere-6.5.tar.gz 323.34 MB
esxi-vSphere-6.5u.tar.gz 511.91 MB
extremexos-21.1.1.4.tar.gz 106.44 MB
firepower6-FMC-6.2.3-83.tar.gz 2 GB
firepower6-FMC-6.3.0-83.tar.gz 1.9 GB
firepower6-FTD-6.2.3-83.tar.gz 1 GB
firepower6-FTD-6.3.0-83.tar.gz 987.69 MB
firepower6-NGIPS-6.2.3-83.tar.gz 783.21 MB
firepower6-NGIPS-6.3.0-83.tar.gz 809.28 MB
fortinet-FAZ-v5.4-build0753.tar.gz 52.11 MB
fortinet-FGT-v6.0-build163.tar.gz 48.29 MB
fortinet-FMG-v5.4-build1151.tar.gz 82.19 MB
fortinet-mail-v53-build0593.tar.gz 73.53 MB
hpvsr-7.10.R0204P01.tar.gz 210.75 MB
huaweiusg6kv-5.1.6.tar.gz 226.74 MB
infoblox-8.1.2.tar.gz 973.1 MB
infoblox-8.2.4.tar.gz 998.65 MB
jspace-16.1R1.7.tar.gz 1.6 GB
junipervrr-17.2R1.13.tar.gz 2.2 GB
linux-kali-2018.1-amd64.tar.gz 3.8 GB
linux-mint-18.3-cinnamon-64bit.tar.gz 2.1 GB
linux-netem.tar.gz 22 MB
linux-slax-64bit-9.3.0.tar.gz 256.25 MB
linux-tinycore-6.4.tar.gz 81.65 MB
linux-ubuntu-desktop-16.04.4.tar.gz 1.7 GB
linux-ubuntu-desktop-17.10.1.tar.gz 1.8 GB
linux-ubuntu-srv-16.04.4-webmin.tar.gz 606.33 MB
linux-vRIN-0.9.2.tar.gz 296.81 MB
mikrotik-6.30.2.tar.gz 18.67 MB
mikrotik-6.41.2.tar.gz 43.24 MB
mikrotik-6.42.9.tar.gz 43.41 MB
nsvpx-12.0.53.13.tar.gz 382.82 MB
nxosv9k-7.0.3.I7.4.tar.gz 921.07 MB
nxosv9k-9.2.1.tar.gz 1.2 GB
nxosv9k-9.2.2.tar.gz 1.2 GB
olive-12.3R8.7.tar.gz 3.1 GB
ostinato-drone-8.0.tar.gz 40.28 MB
osx-sierra_mac_mini.tar.gz 7 GB
paloalto-8.0.0.tar.gz 1.8 GB
paloalto-8.0.5.tar.gz 2.2 GB
paloalto-8.1.0.tar.gz 2.1 GB
paloalto-panorama-8.1.2.tar.gz 2.8 GB
paloalto-wanos-3.0.4-mc.tar.gz 132.47 MB
pfsense-pfs-2.3.5.tar.gz 361.51 MB
pfsense-pfs-2.3.tar.gz 186.5 MB
phoebe-9-7-1-066-C000V.tar.gz 1.6 GB
phoebe-10-0-1-087-C000V.tar.gz 1.4 GB
phoebe-11-1-0-131-C000V.tar.gz 1.6 GB
prime-APL-3.2.0.0.258-1-K9.tar.gz 3.5 GB
prime-APL-3.3.0.0.342-1-K9.tar.gz 3.3 GB
pulse-PSA-V-DTE-PCS-63965.2-VT.tar.gz 3 GB
pulse-VA-DTE-SA-59199-VT.tar.gz 3 GB
riverbed-VCX-9-6-0a-n6.tar.gz 790.3 MB
riverbed-vRiverbed-9.2.0-n8.tar.gz 724.29 MB
sonicwall-11.3.0-319.tar.gz 1.4 GB
sterra-csp-vpn-gate-3.1.tar.gz 150.96 MB
sterra-gate-4.1.tar.gz 175.07 MB
timos-13.0.R1.tar.gz 333.73 MB
timos-15.0.R3.tar.gz 231.21 MB
timoscpm-15.0.R3.tar.gz 231.21 MB
timosiom-15.0.R3.tar.gz 231.21 MB
titanium-7.3.0.D1.1.tar.gz 166.09 MB
vcenter-6.5.0-2.tar.gz 2.3 GB
vcenter-6.7.0.tar.gz 2.3 GB
veos-4.18.1F.tar.gz 593.92 MB
veos-4.20.1F.tar.gz 633.51 MB
veos-4.20.10M.tar.gz 316.63 MB
veos-4.21.1.1F.tar.gz 343.05 MB
vios-adventerprisek9-m.SPA.156-1.T.tar.gz 47.83 MB
vios-adventerprisek9-m-15.4-1.3.0-181.tar.gz 44.6 MB
vios-adventerprisek9-m-15.5.3M.tar.gz 47.85 MB
vios-adventerprisek9-m-15.6.2T.tar.gz 48.02 MB
viosl2-adventerprisek9-m.cml.SSA.high_iron_20180510.tar.gz 39.21 MB
viosl2-adventerprisek9-m-15.2.4055.tar.gz 35.85 MB
viosl2-adventerprisek9-m-15.2-2017032.tar.gz 38.84 MB
vmx-14.1R1.10-domestic.tar.gz 508.02 MB
vmx-14.1R4.8-domestic.tar.gz 379.07 MB
vmxvcp-16.2R1.6-domestic-VCP.tar.gz 1 GB
vmxvcp-17.2R1.13-domestic-VCP.tar.gz 927.43 MB
vmxvcp-17.3R1.10-SR-VCP.tar.gz 992.1 MB
vmxvcp-17.4R1.16-VCP.tar.gz 1.1 GB
vmxvcp-18.1R3.3-VCP.tar.gz 879.51 MB
vmxvcp-18.2R1.9-VCP.tar.gz 1010.05 MB
vmxvfp-16.2R1.6-domestic-VFP.tar.gz 99.01 MB
vmxvfp-17.2R1.13-domestic-VFP.tar.gz 99.73 MB
vmxvfp-17.3R1.10-SR-VFP.tar.gz 104.47 MB
vmxvfp-17.4R1.16-VFP.tar.gz 104.63 MB
vmxvfp-18.2R1.9-vFPC.tar.gz 88.27 MB
vnam-6-2-1.tar.gz 385.79 MB
vqfxpfe-10k-15.1X53-D63.tar.gz 546.3 MB
vqfxpfe-10K-F-17.4R1.16.tar.gz 1010.19 MB
vqfxpfe-10K-F-18.4R1.9.tar.gz 1010.18 MB
vqfxre-10k-15.1X53-D63.tar.gz 343.06 MB
vqfxre-10K-F-17.4R1.16.tar.gz 419.58 MB
vqfxre-10K-F-18.4R1.9.tar.gz 444.99 MB
vsrx-12.1X47-D20.7-domestic.tar.gz 233.93 MB
vsrxng-15.1X49-D40.6.tar.gz 2.3 GB
vsrxng-15.1X49-D90.7.tar.gz 2.4 GB
vsrxng-15.1X49-D100.6.tar.gz 2.5 GB
vsrxng-17.3R1.10.tar.gz 2.9 GB
vsrxng-17.4R1.16.tar.gz 3.8 GB
vsrxng-18.1R1.9.tar.gz 4.1 GB
vsrxng-18.4R1.8.tar.gz 4.4 GB
vwaas-200-6.2.3b.tar.gz 973.94 MB
vwaas-vCM-100N-6.2.3c-b-63.tar.gz 952.08 MB
vwlc-8.0.152.tar.gz 356.45 MB
vwlc-8.3.141.tar.gz 610.52 MB
vwlc-8.7.102.tar.gz 571.58 MB
vyos-1.1.8-amd64.tar.gz 220.06 MB
win-7-x86-IPCC.tar.gz 4.1 GB
win-8.1-x64-ENT.tar.gz 4.2 GB
win-10-x64-VL19.tar.gz 6.7 GB
winserver-S2008-R2-x64.tar.gz 3.7 GB
winserver-S2012-R2-x64.tar.gz 4.4 GB
winserver-S2016-R2-x64.tar.gz 5.2 GB
winserver-S2019-VL-x64.tar.gz 5.2 GB
xrv9k-fullk9-6.1.2.tar.gz 2.7 GB
xrv9k-fullk9-6.3.2.tar.gz 1.1 GB
xrv9k-fullk9-6.3.3.tar.gz 2.4 GB
xrv9k-fullk9-6.4.1.tar.gz 1.2 GB
xrv9k-fullk9-6.5.1.tar.gz 2.5 GB
xrv-k9-5.3.1.tar.gz 270.87 MB
xrv-k9-5.3.2.tar.gz 337.53 MB
xrv-k9-6.1.2.tar.gz 389.19 MB
xrv-k9-6.1.3.tar.gz 404.68 MB
Correct instruction how to create IOU Lic.docx 15.07 KB
EVE_image_login_credentials.csv 4.51 KB

EVE-NG Full Pack product is in the format of an OVA and it’s about 57 GB. The great thing about this product is that most of the images from Cisco Routers and Switches, Fortinet, Palo Alto, Check Point, Juniper, FirePower, Windows, Linux, ESXi, and other major brands are installed on this version, and no need to waste your time and upload images by yourself. and you can start to practice your CCNA, CCNP, and CCIE lab once you download this product, and it also no longer needs to be reinstalled.

GNS3 & EVE-NG images collection product will help you to get access and download GNS3 and EVE-NG images collection and it’s easy to download and use. You only need to download GNS3 & EVE-NG images collection product. The great thing about the qemu images in this product is that they are all converted and ready to upload in case of using EVE-NG and there is no need to convert and reconfigure.

نوشته های مشابه

13 دیدگاه

 1. با سلام
  آیا دانلود از سایت شما برای این پکیج رایگان یا نیمه هست یا نه

 2. با سلام
  آیا دانلود از سایت شما برای این پکیج رایگان یا نیم بها است چون 213 گیگ دانلود خیلی حجم بالایی هست

  1. سلام وقت بخیر
   سرور ما داخل ایران هستش ولی متاسفانه اطلاعی ندارم که حجم دانلود به چه صورت حساب می شود
   البته شما لازم نیست کل 213 گیگ رو دانلود کنید میتوانید هر کدام که لازم دارید را دانلود و نصب کنید

 3. با سلام وعرض ادب
  پسورد دیفالت ایمیج esxi 6.5 چی هست؟
  با تشکر

 4. سلام
  من بعضی از ایمج ها رو که دانلود میکنم مثل ویندوز سرور و 7 هر دو پسورد دارند امکان داره پسوردشون رو بفرمایید

 5. سلام و وقت بخیر
  ضمن تشکر از زحمات شما
  میشه مشخصات لاگین cucm رو بفرمایید چی هستن؟
  تشکر

 6. سلام من هر تلاشی کردم نتونستم دانلود کنم دوتا فایل ورد و اکسل برای من فقط باز میشه

  1. سلام وقت بخیر
   من دوباره تست کردم مشکلی برای دانلود ندیدم
   دقت کنید که بجز اون دو فایل که گفتید باقی به صورت فلدر هستن و باید وارد هر قسمت بشید تا لینک فایل ها را ببینید.

 7. سلام
  چطور میشه این رو دانلود کنم؟ لینک دانلود وجود نداره!

 8. سلام ادمین
  ممنون از پاسختون
  من تونستم فایلها رو دانلود کنم ولی وقتی فایلها رو با 7zip باز میکنم فقط یک فایل رونشون میده! میشه لطفا راهنمایی کنید چطور میشه بعد از دانلود به فایلها دسارسی پیدا کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا