Python

عملگرها در پایتون (Python)

عملگرها در پایتون (Python) | در پایتون، عملگرهای مختلفی برای انجام عملیات‌های گوناگون وجود دارد. در ادامه به بررسی هر کدام از این عملگرها می‌پردازیم.

Python Arithmetic Operators

عملگرهای ریاضی برای انجام عملیات‌های اصلی ریاضی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم وجود دارند.

عملگر نام مثال
+ جمع 3 + 2 که نتیجه‌اش می‌شود 5
- تفریق 3 - 2 که نتیجه‌اش می‌شود 1
* ضرب 3 * 2 که نتیجه‌اش می‌شود 6
/ تقسیم 3 / 2 که نتیجه‌اش می‌شود 1.5
// تقسیم صحیح 3 // 2 که نتیجه‌اش می‌شود 1
% باقیمانده 3 % 2 که نتیجه‌اش می‌شود 1
** توان 3 ** 2 که نتیجه‌اش می‌شود 9
عملگرها در پایتون (Python)
عملگرها در پایتون (Python)

اولویت عملگرها در پایتون (Python)

مانند بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر، پایتون نیز رعایت می‌کند قوانین اولویت عملگرها که برای عملیات‌های ریاضی وجود دارد. این قوانین مشخص می‌کنند که در صورت وجود چندین عملگر در یک عبارت، کدام عملگر ابتدا اجرا می‌شود.

در زیر، فهرستی از اولویت عملگرها را مشاهده می‌کنید (از بالاترین اولویت به پایین‌ترین اولویت):

 1. عملگر **
 2. عملگر - (منفی یوناری، یعنی منفی به تنهایی، مانند -x)
 3. عملگرهای *, /, //, %
 4. عملگرهای +, - (جمع و تفریق باینری)

برای مثال:

print(2 + 3 * 4)  # Output: 14, not 20
print(4 ** 2 * 2)  # Output: 32, not 64
print(-5 ** 2)   # Output: -25, not 25
print((2 + 3) * 4) # Output: 20, not 14

در مثال اول، عملگر * اولویت بیشتری نسبت به + دارد، بنابراین 3 * 4 ابتدا اجرا می‌شود. در مثال دوم، عملگر ** اولویت بیشتری نسبت به * دارد، بنابراین 4 ** 2 ابتدا اجرا می‌شود. در مثال سوم، عملگر منفی یوناری - بر توان ** اولویت دارد، بنابراین عبارت به عنوان منفی کردن مقدار 5 ** 2 تفسیر می‌شود. در مثال آخر، براکت‌ها با تغییر اولویت عملگرها، عملیات جمع 2 + 3 را ابتدا اجرا می‌کنند.

اولویت عملگرها عملگرها در پایتون (Python)
اولویت عملگرها عملگرها در پایتون (Python)

پس از آشنایی با عملگرهای ریاضی و اولویت آنها، شما می‌توانید با استفاده از پایتون، عملیات‌های پیچیده‌تر ریاضی را انجام دهید و با کمک پایتون مسائل مختلف ریاضی را حل کنید.

Python Assignment Operators

عملگرهای تخصیص برای تخصیص مقدار به یک متغیر استفاده می‌شوند. این عملگرها می‌توانند برای انجام عملیات‌های ریاضی و تخصیص مقدار نتیجه به یک متغیر در یک عملیات واحد نیز استفاده شوند.

عملگر مثال توضیحات
= x = 5 تخصیص مقدار 5 به متغیر x
+= x += 3 به معنی x = x + 3
-= x -= 3 به معنی x = x - 3
*= x *= 3 به معنی x = x * 3
/= x /= 3 به معنی x = x / 3
//= x //= 3 به معنی x = x // 3
%= x %= 3 به معنی x = x % 3
**= x **= 3 به معنی x = x ** 3

Python Comparison Operators

عملگرهای مقایسه برای مقایسه دو مقدار و برگرداندن یک مقدار بولین (True یا False) استفاده می‌شوند.

عملگر نام مثال
== برابر است با 3 == 2 که نتیجه‌اش می‌شود False
!= نامساوی 3 != 2 که نتیجه‌اش می‌شود True
> بزرگتر است از 3 > 2 که نتیجه‌اش می‌شود True
< کوچکتر است از 3 < 2 که نتیجه‌اش می‌شود False
>= بزرگتر یا مساوی 3 >= 2 که نتیجه‌اش می‌شود True
<= کوچکتر یا مساوی 3 <= 2 که نتیجه‌اش می‌شود False

Python Logical Operators

عملگرهای منطقی برای انجام عملیات‌های منطقی بین دو مقدار بولینی یا شرط استفاده می‌شوند.

عملگر نام مثال
and و (5 > 3) and (2 < 4) که نتیجه‌اش می‌شود True
or یا (5 < 3) or (2 < 4) که نتیجه‌اش می‌شود True
not نفی not(5 < 3) که نتیجه‌اش می‌شود True

Python Identity Operators

عملگرهای شناسه برای بررسی اینکه آیا دو متغیر به یک شیء اشاره می‌کنند یا خیر، استفاده می‌شوند.

عملگر نام مثال
is همان x is y که نتیجه‌اش می‌شود False اگر x و y به دو شیء متفاوت اشاره کنند
is not نیست x is not y که نتیجه‌اش می‌شود True اگر x و y به دو شیء متفاوت اشاره کنند

Python Membership Operators

عملگرهای عضویت برای بررسی اینکه آیا یک مقدار در یک ساختار داده مانند لیست، تاپل یا دیکشنری وجود دارد یا خیر، استفاده می‌شوند.

عملگر نام مثال
in در 'a' in 'apple' که نتیجه‌اش می‌شود True
not in نیست در 'b' not in 'apple' که نتیجه‌اش می‌شود True

Python Bitwise Operators

عملگرهای بیتی برای انجام عملیات‌های بیتی بر روی اعداد استفاده می‌شوند.

عملگر نام مثال
& AND 5 & 3 که نتیجه‌اش می‌شود 1
` ` OR
^ XOR 5 ^ 3 که نتیجه‌اش می‌شود 6
~ NOT ~5 که نتیجه‌اش می‌شود -6
<< shift left 5 << 1 که نتیجه‌اش می‌شود 10
>> shift right 5 >> 1 که نتیجه‌اش می‌شود 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

دکمه بازگشت به بالا