دکمه ها

حالات

Flat Glow Gradient Outline

 

اندازه های مختلف

Extra Small Small Regular Large Extra Large Fluid

 

رنگی

Red Orange Yellow Green Light Blue Blue Purple Dark Gray White

 

Red Orange Yellow Green Light Blue Blue Purple Dark Gray White

 

Red Orange Yellow Green Light Blue Blue Purple Dark Gray White

 

Red Orange Yellow Green Light Blue Blue Purple Dark Gray White

 

دکمه و آیکن

Correct Go Back Error

آیا این مطلب مفید بود؟

 

0 / 5 0