در این دوره (پک آموزشی CCNA Lab 200-120 به زبان فارسی) افراد با پیکربندی Switch , Router و شبکه های WAN و همچنین با پروتکل های مختلف تحت LAN , WAN آشنا می شوند.

سرفصل های این دوره :

 • آموزش مباحث پایه شبکه و تشریح کامل مدل OSI
 • آموزش تشریح کامل پروتکل TCP/IP
 • آموزش Subneting
 • آموزش مباحث پایه Config Router
 • آموزش مباحث Routing Static , Default , Dynamic
 • آموزش پایه پروتکل های Routing OSPF , EIGRP
 • آموزش کار با مباحث تخصصی OSPF در سناریو Multiple Area
 • آموزش کار با مباحث تخصصی EIGRP
 • آموزش ساخت و پیکربندی VLAN و بحث Inter VLAN با کمک سویچ لایه 3
 • آموزش Config Inter VLAN با کمک Router
 • آموزش مباحث Trunking , DTP , VTP
 • آموزش STP
 • آموزش PVST , PVST+ , RSTP , Port Fast
 • آموزش Port Security
 • آموزش Ether Channel
 • آموزش پیکربندی DHCP , DNS, Web , TFTP Server
 • آموزش ACL Standard , Extended
 • آموزش Name Base ACL , Access Class Configuration
 • آموزش DHCP Server , DHCP Relay Agent با کمک روتر و سویچ لایه 3
 • آموزش Config NAT
 • آموزش AAA , Tshoot
 • آموزش پیکربندی Redundancy با پروتکل های HSRP , VRRP
 • آموزش پیکربندی Redundancy با پروتکل های GLBP
 • آموزش Config Static Route & OSPF v.3 با کمک IPv6
 • آموزش اتصال Remote به تجهیزات شبکه با کمک Telnet , SSH
 • آموزش پیکربندی ارتباط WAN با کمک پروتکل های PPP , HDLC
 • آموزش برقراری ارتباط در شبکه های WAN با کمک Frame Relay
 • آموزش Config VPN GRE برای ارتباط دو شبکه متصل به اینترنت

این دوره آموزشی به صورت عملی و سناریو محور می باشد.

بخشی از فیلم های آموزشی دوره CCNA Lab 200-120

 • فیلم آموزشی فارسی مباحث پایه شبکه و تشریح کامل مدل OSI و …
 • فیلم آموزشی فارسی تشریح کامل پروتکل TCP/IP
 • فیلم آموزش فارسی آشنایی کامل با روتر و نحوه اتصال 2 تا Network به هم دیگر
 • فیلم آموزش فارسی آشنایی با Default Route, Static Route , Dynamic Route
 • فیلم آموزش فارسی آشنایی با پروتکل های Routing EIGRP , OSPF
 • فیلم آموزش فارسی آشنایی با ساخت VLAN و پیکربندی Inter-VLAN توسط Router
 • فیلم آموزش فارسی آشنایی با VTP و پیکربندی Inter-VLAN توسط Switch Layer 3
 • آموزش اتصال Remote به تجهیزات شبکه با کمک Telnet , SSH
 • فیلم آموزشی فارسی پیکربندی DHCP , DNS, Web , TFTP Server
 • فیلم آموزشی فارسی DHCP Server , DHCP Relay Agent با کمک روتر و سویچ لایه 3
پک آموزشی CCNA Lab 200-120 به زبان فارسی

پک آموزشی CCNA Lab 200-120 به زبان فارسی

پک آموزشی سیسکو به زبان فارسی